Tính kiểu 2 số trong 27 lô xổ số Miền Bắc (các số từ 00 đến 99 đặt 22k thắng 90k , nếu số đó về N lần thì tính kết quả x N lần) Ví dụ: Bao lô số (78) 22k về 1 lần thắng 90k, về 2 lần thắng: 2 x 90k

Số tiền: (đơn vị tính 1000 VNĐ)

Số tiền chơi tối thiểu là 22 VNĐ